תנאי שימוש

כללי

 1. קרן עשור ע"ר מספר 580586998 ("המפעילה"), אשר פועלת בשיתוף עם עמותת הידידים שלה בארה"ב, JGIVE- FRIENDS OF ASOR שמספרה 81-0757923  (להלן יחד ולחוד "JGive"),  מפעילה את האתר שכתובתו www.jgive.co.il ו/או www.jgive.com ("אתר").
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש").
 3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש").
 4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
 5. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לעמותות שונות ("התכנים") ("האתרים המקושרים") ("השירותים").
 6. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בעמותה ו/או בעמותות, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). המפעילה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
 7. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה הינו אסור.
 8. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
 10. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

הרשמה לאתר

 1. כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק למפעילה ו/או לעמותה מספר פרטים אודותיך אשר יופיעו בחלק באתר המכונה "הרשמה לאתר" ו/או "פרטי תשלום". פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת המפעילה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים ב"מדיניות הפרטיות".
 2. במהלך הרישום באזור הגולשים תתבקש לספק למפעילה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהוי לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע למפעילה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס הרישום באזור הגולשים יקרא להלן "גולש רשום".
 3. במידה ובמסגרת ההרשמה לאתר תתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך למפעילה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק").
 4. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
 5. המפעילה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של העמותות השונים ו/או מפרסמים שונים.
 6. למפעילה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.
 7. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.
 8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו המפעילה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

תגובות וחוות דעת באתר

 1. באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות , חוות הדעת והתגובות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("תגובות").
 2. המפעילה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת התגובות ו/או בכל מסגרת אחרת באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת המפעילה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת התגובות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר והמפעילה לא תישא בכל אחריות בנדון.
 3. המפעילה רשאית לבטל את התגובות ו/או חוות הדעת, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם המפעילה סבורה כי ההמלצה איננה אמינה.
 4. בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בתגובות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של העמותות ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי המפעילה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
 5. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בתגובות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בתגובות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
 6. תכנים שיפורסמו בתגובות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. המפעילה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בתגובות ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. המפעילה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
 7. יובהר, כי נציג מטעם העמותות נשוא התגובות יהיה רשאי להגיב על כך, בכפוף לתנאי השימוש.

ביצוע תרומות

 1. המפעילה מציגה ועורכת השוואה באתר בין העמותות השונות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. כאשר בעת בחירה בתרומה כלשהיא, תועבר לפורטל התרומות של JGive אשר דרכה ניתן לבצע התרומות (חד פעמיות או קבועות), בהתאם לבחירתך, באמצעות אמצעי התשלום שלך, ישירות למגוון עמותות הרשומות בפלטפורמה.
 2. כל העמותות שניתן לתרום אליהן בפלטפורמת JGive ("עמותות כשירות") הינן עמותות שעברו בדיקת נאותות על ידי המפעילה, ובין היתר מחזיקות באישור ניהול תקין ו/או אישור על הגשת מסמכים לעמותות צעירות מרשות התאגידים וכן אישור תקף לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה ("האישורים הדרושים"). אישורים אלו הינם תנאי סף לקבלת תרומות בפלטפורמה.
 3. המשתמש מודע ומבין כי הרגולטור עלול להחליט לבטל את אישור ניהול התקין של עמותה ספציפית (לדוגמא: כאשר עמותה לא עמדה בקריטריונים שנקבעו על ידה), במצב זה, המפעילה תעדכן את דף העמותה הרלוונטי ותציג למשתמש כי לעמותה אין אישור ניהול תקין בתוקף.
 4. המפעילה לא תהא צד, ישיר או עקיף, להעברת התרומה כאמור, למעט במצבים בהם המשתמש בוחר לתרום לקרן עשור (ע"ר) עצמה. קבלה על תרומה תונפק ישירות ע"י העמותה אשר בחרת באופן ממוחשב ואוטומטי. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים מראש לקבלת קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות על תרומותיו דרך האתר ולא תהא לו שום טענה ו/או תביעה בעניין זה (במידה והמשתמש מעוניין לקבל קבלת מקור בדואר - הוא נדרש לשלוח בקשה מסודרת לכתובת support@jgive.com).
 5. השימוש בשירות ביצוע התרומות והשוואת המידע הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.
 6. במידה והמשתמש החליט לתרום ל-JGive  וזאת על מנת שבעתיד המפעילה תייעד את הכספים לעמותה שלישית שרשומה באתר ו/או שאיננה מופיעה כעת באתר ו/או אינה מורשית להנפיק קבלות דרך המפעילה בעת התרומה ו/או במידה והתורם תרם ל- JGive מבלי לציין את שם העמותה ו/או העמותות שאליהן הוא ממליץ להעביר את הכספים. בכל המקרים הנ״ל ובכל מקרה אחר בו לא ניתן להעביר את הכספים לעמותה שהתורם המליץ עליה מכל סיבה שהיא,  המשתמש מבין כי תרומתו ל-JGive הינה בלתי חוזרת ותהא במתכונת של המלצה. JGive רשאית להעניק סכום השווה לסכום התרומה המלא או חלקים ממנו לעמותות הכשירות, בהתחשב בהמלצות התורם בנוגע לעמותות שברצונו לייעד את הכספים. למרות מאמציה של המפעילה לייעד את תרומתו כמבוקש, במידה ולא ניתן לעשות זאת על פי כל דין ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מלממש את המלצת התורם. המפעילה, לפי שיקול דעתה ועל פי המלצת ועדת המענקים, תייעד את התרומה למטרות דומות.
 7. המשתמש מודע ומסכים לכך כי המפעילה הקימה ועדה בשם “ועדת מענקים“, המהווה גוף מפקח על חלוקת כספי תרומות המועברים באמצעות פלטפורמת JGive במקרים הנ״ל. הוועדה מתווה את הפעילות השוטפת של מיזם JGive בכל הנוגע למענקי התרומה וייעודם.
 8. המשתמש מבין שאינו רשאי להשתמש בפלטפורמת JGive על מנת להעניק לו או לצדדים קשורים כלשהם כספים או טובות הנאה אישיות או עקיפות על ידי מתן תרומה.
 9. המשתמש מבין ומסכים לכך כי למפעילה היכולת לאשר ו/או לא לאשר את העברת הכספים דרך הפלטפורמה ובמידת הצורך לחסום העברת תרומות לעמותות מסוימות על פי כל דין.
 10. משתמשים המעוניינים לתרום ולקבל זיכוי מס ממדינות: ארה"ב, קנדה או אנגליה, יכולות לבצע תרומה בפלטפורמה באמצעות תרומה לעמותות השותפות שלנו במדינות אלו בהתאם לנהלים הקיימים. עמלה עבור תרומות אלו שונה מעמלות הפלטפורמה וניתן לקבל מידע על כך גם ישירות מהעמותות השותפות. לפירוט נוסף ניתן לעיין בתנאי השימוש באנגלית.
 11. עובד חברה אשר תורם באמצעות JGive@work מצהיר כי מדובר בתרומות ולא בתשלום עבור שירות או נכס.
 12. התורם המשתמש בפלטפורמה מסכים ומודע בזאת כי החל מהתאריך 12.10.23 יועברו למערכת הדיגיטלית של רשות המיסים של מדינת ישראל פרטי כלל התרומות המתבצעות באתר ובפלטפורמת JGIVE (למעט הפרטי התרומות של התורמים שיבחרו באופן אקטיבי לסמן ולהנחות את JGIVE שלא להעביר את פרטי תרומותיהם), זאת לרבות שם התורם, תעודת הזהות, תאריך התרומה, סכום התרומה ופרטי העמותה אליה מיועדת התרומה. שיתוף מידע זה באופן דיגיטלי מתבצע בשיתוף פעולה עם רשות המיסים של מדינת ישראל על מנת לאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות ללא ניירת מסובכת ומיותרת. החל מה1.1.24 תרומות שלא יישלחו למערכת הדיגיטלית של רשות המיסים של מדינת ישראל (בהוראת התורם כאמור לעיל) ייחשבו כתרומות אנונימיות ולא יהיה ניתן להזדכות בגינן במס במדינת ישראל.
 13. הפלטפורמה החדשנית של JGIVE מאפשרת תרומה לכלל העמותות בישראל אשר ברשותן אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות וכן אישור לפי סעיף 46 מרשות המיסים. למרות זאת, העברת התרומה לעמותה אשר כבר רשומה בפלטפורמת  JGIVE מתבצעת בצורה אוטומטית ואילו העברת התרומה לעמותה אשר עדיין איננה רשומה בפלטפורמת JGIVE יכולה ותתבצע באופן ידני (על ידי שיק פיזי להפקדה), אי לכך במידה ותרמתם לעמותה אשר איננה "עמותה רשומה בJGive" (כמופיע בדף פרטי העמותה) אזי במידה וההתרומה לא תועבר ליעדה, JGIVE תבצע זיכוי לאמצעי החיוב שלכם ותעדכנכם בנדון.

ביטול תרומות

 1. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה, במטבע השקל, באתר יהיה רשאי לפנות למפעילה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול העסקה. ניתן לבטל תרומה זו, בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט ו/או ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981 ותקנות ביטול עסקה הרלוונטיות. המפעילה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. המפעילה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.

עמלות

 1. המשתמש מאשר בזאת שהינו מודע לעובדה כי כמיזם ללא מטרות רווח, המפעילה פועלת לקשר את העמותות לחברת הסליקה אשר תגבה עמלה ישירות מהעמותה.
 2. המפעילה רשאית, בהתאם להחלטת חברת הסליקה, שלא לקבל סוג ו/או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש. למידע נוסף
 3. לכל העמלות, לחצו כאן.

גלישה באתר

 1. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם באתר משקף בהכרח את העמותות וייתכנו מצבים אשר המידע שנמסר למפעילה על ידי העמותות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות. למפעילה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.
 2. המפעילה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המידע המופיע באתר לבין מצבן בפועל של העמותות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג הנ"ל.
 3. תוצאות החיפוש והמדדים המוצגים באתר מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר, ונמסרים למפעילה על-ידי צדדים שלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של המפעילה. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או השוואת עמותות, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעילה כל שליטה. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין למפעילה כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות או השירותים המסופקים על-ידו וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.

תרומות בינלאומיות

 1. קרן JGive- Friends of Asor USA בע"מ ("הקרן") מגייסת כספים ומספקת מענקים נדבניים, בכפוף לשיקול דעת ושליטת הדירקטוריון וועדת המענקים שלה, לתמיכה בארגונים נדבניים, חינוכיים, דתיים וארגונים אחרים הפטורים ממס (501(c)(3) או סעיף 46) בארה"ב ובישראל. התרומות הינן במודל שיתוף תורמים (Donor Advised) והקרן מחזיקה בזכות הבלעדית לקבלת החלטות עצמאיות בעניין מושא התמיכה באמצעות הכספים, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. באתר ישנו כלי להשוואת עמותות, כאשר התצוגה והמתווה הינם לשיקול דעת הבלעדי והמוחלט של המפעיל. במידה והינך בוחר לבצע תרומה, תועבר לפורטל התרומות של JGive, שם התשלום ייקלט ובכפוף לאישור הדירקטוריון וועדת התרומות את המלצתך, תרומתך תועבר לקרן Asor בישראל (ארגון האחות הישראלי שלנו הפטור ממס ע"י רשות המיסים בישראל, תחת אותה שליטה) ולאחר מכן לעמותה לבחירתך. בזאת המשתמש מעניק את אישורו לכך שהוא מסכים מראש לקבל קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות כנגד תרומותיו דרך האתר ושלא תהיה לו עילה לתביעה ו/או טענה בעניין זה (במידה והמשתמש מעוניין לקבל קבלה מקורית באמצעות מייל, עליו לשלוח בקשה מפורשת ל- support@jgive.com).
 2. הקרן תשתמש בכל התרומות הנכנסות אליה בהתאם לתקנות ולפרסומים של הIRS בנוגע לארגוני 501(c)(3) ובהתאם לנוהלי הממשל הפנימי שלה ותשחרר מענקים לשימוש אך ורק למטרות צדקה מאושרות ובהתאם לכל מגבלה נוספת שעשויה לחול מעת לעת על ידי הIRS ו/או התורמים.
 3. UK Toremet בע"מ יכולים להעניק ולהעניק מחדש כספים לעמותה במידה ופעילות העמותה הינה נדבנית תחת חוקי בריטניה. למידע נוסף ופרטים נוספים יש לבקר באתר: https://uktoremet.org.uk/for-charities.
 4. ארגון Mizrachi of Canada (MIZRACHI) 119043891RR0001 מגייס כספים ומספק מענקים נדבניים, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והשליטה של הדירקטוריון על בסיס הנחייה של ועדת התשלומים Mizrachi Israel, לתמיכה בארגונים נדבניים, חינוכיים, דתיים וארגונים אחרים הפטורים ממס על פי Canada Revenue Agency בקנדה ובישראל. בעוד חלק גדול מהתרומות עשויות להיות במודל שיתוף תורמים, MIZRACHI מחזיקים בזכות הבלעדית לקבל החלטות עצמאיות בעניין מושא התמיכה באמצעות הכספים, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ניתן לערוך בירורים בכתובת Mizrachi Canada, 4600 Bathurst St #316, North York, ON M2R 3V2, Canada (או באמצעות מספר הטלפון +1 416-630-9266).
 5. מדיניות החזר כספי לתורמים קנדיים – אדם אשר תרם יכול לבטל את העסקה בכפוף לתנאים של החוקים והתקנות הקנדיים השלטוניים והמחוזיים.

* לא כל הפרויקטים הנדבניים הישראליים מעניקים זכאות לניכוי מס בקנדה או בבריטניה. על עמותות ישראליות ותורמים להיוועץ בארגונים רלבנטיים על מנת לקבוע כשירות ניכוי מס בקנדה.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר

 1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים המסופקים באתר.
 2. המפעילה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 3. במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת info@jgive.co.il.

הגבלת אחריות של המפעילה ומי מטעמה

 1. המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים. ישנו מדד שקיפות שמפורסם באתר לכל עמותה, מדד זה מבוסס על נתוני הדוחות הכספיים והדיווחים של העמותה כפי שמפורסם מדי פעם ופעם, ל-JGive לא תהיה אחריות על כל טעות ו/או אי דיוק במדד הנ"ל. ככל שהמשתמש רוצה להעמיק בדוחות הכספיים הוא יכול להיכנס למאגר המידע שמופעל ע״י רשם העמותות בשיתוף גורמים נוספים כגון guidestar.org.il.
 2. המפעילה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, תגובות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן המפעילה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 3. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 4. כל עסקת תרומה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את המפעילה כצד ישיר בעסקה, אלא כגורם מתווך וסולק בלבד. המפעילה לא תישא באחריות לשירותים ולעמותות שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו המפעילה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. המפעילה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 5. היה והמפעילה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 6. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 7. המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילה או אצל מי מספקיה.
 8. המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

קניין רוחני

 1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המפעילה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילה, שמורים למפעילה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.
 2. בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה למפעילה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי המפעילה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר למפעילה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
 3. הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

שיפוי

 1. הינך מתחייב לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 2. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 3. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
 4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 5. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 6. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
 7. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
 9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה.
 10. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 12. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 13. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 14. ביצוע פעולה אשר תגרום להופעתך ברשימות מעקב מקומיות או בינלאומיות לביצוע פעולת טרור, הלבנת הון, מתן שוחד או הופעה ברשימות מעקב אחרות, לרבות, בין היתר, OFAC, הרשימה המאוחדת של האיחוד האירופי והרשימה המאוחדת של OSFI("רשימות מעקב").

חיסיון

 1. האתר שלנו וכל אמצעי תקשורת אחר (טלפון, אי-מייל), בין אם בעל פה ובין אם בכתב, בינך לבין JGive כולל תוכן ומידע שיסופקו ו/או יפורסמו ע"י JGive או כל גוף שלישי, הכולל מידע בנוגע לעסקים ו/או נושאים כספיים ו/או פעילויות של אותם גופים שלישיים שאותם גופים תופסים כחסויים ("מידע חסוי"). משתמשים לא יפרסמו, יחשפו לאחרים מידע או ישתמשו במידע חסוי לאף מטרה למעט למטרת המלצה על מענק, ללא אישור כתוב מראש של JGive ו/או אותם גופים שלישיים.

שונות

 1. המפעילה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
 2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.
 3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המפעילה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

תורמים- תנאי שימוש (קרן נתינה פרטית)

 1. לכל קרן נתינה פרטית, ישנו בעל קרן שיוגדר על ידך. בעלי קרנות הם אנשים בני 18 שנים ומעלה הפועלים כמנהלי קרן הנתינה הפרטית (להלן: "הקרן").
 2. ניתן להפקיד תרומות לקרן שלך בכל נקודת זמן ולקבל על כך קבלה המוכרת לצרכי זיכוי מס (בארה"ב או בישראל בהתאם לתרומתך) בגין כל תרומה ותרומה במועד ביצוע התרומה. ניתן לבחור אחת מהחלופות הבאות על מנת להפקיד כספי תרומות לקרן שלך: המחאה בש"ח או בדולר ארה"ב, העברת כספים או העברה בנקאית והעברת זה"ב, תשלום באמצעות כרטיס אשראי בפלטפורמה המקוונת שלנו.
 3. העברות בנקאיות והעברות זה"ב ו/או העברות כספים נכנסות עשויות לשאת עמלות המוטלות על ידי הבנק שלנו ו/או שלך, והעברות דולריות תומרנה לשקלים בהתבסס על שערי החליפין במועד ההעברה על ידי הבנק. הסכום הסופי בשקלים, לאחר ניכוי עמלות בנק בגין ההעברה וההמרה, ייזקף לקרן שלך. תרומות באמצעות כרטיסי אשראי תחוייבנה בהתאם לעמלת טיפול כללית בכרטיסי אשראי של JGive נכון להיום 2.5% בתוספת מע"מ.
 4. בעלי קרן נתינה פרטית זכאים להמליץ על מענק לארגונים כשירים לכך, בהתאם למטרות שנבחרו על ידך (קיימת אפשרות לבצע התאמות ושינויים בעתיד). ניתן להעניק לארגון כשיר אשר (1) מאושר על ידי רשות המיסים הישראלית על פי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה ו-(2) בעל אישור ניהול תקין (לחילופין, אישור על הגשת מסמכים בשנתיים הראשונות לפעילות הארגון) מרשם העמותות, בין אם עמותה רשומה פלטפורמה בין אם לאו. חשוב להדגיש כי אין דרישה לסכום מענק מינימלי וניתן להעניק בכל סכום שהוא.
 5. מענקים הנעשים מתוך הקרן שלך אינם מזכים אותך בזיכוי מס נוסף במועד המענק. מובהר כי לא ניתן להשתמש בקרן הנתינה הפרטית לצורכי מתן ו/או קבלת טובות הנאה אישיות או עקיפות אשר יתקבלו כפועל יוצא מביצוע מתן מענק לארגון כזה או אחר.
 6. לא ניתן לבצע המלצה למענק לאחד מהמטרות הבאות: ארגון למטרות רווח יחיד (מתן מענק לטובת אדם פרטי או משפחה פרטנית), ישות פוליטית או קמפיין פוליטי, ארגון העוסק או הקשור לפעילות לא דמוקרטית או חוקית כגון טרור, הלבנת הון, פשע וכדומה, כאשר המענק מעניק טובת הנאה או שירותים אישיים לבעלי הקרן או לצד שלישי כלשהו.
 7. בעל קרן חייב לבצע הקצאת מענקים מתוך הקרן שלו לפחות אחת לשנה, כאשר מחויב למינימום הענקות של 5% מסכום יתרת הקרן (מינימום הענקות של 35% מסכום יתרת הקרן בקרנות עם יתרה של מעל ל-5,000 ומתחת ל-50,000 ₪). הינך מסכים לכך כי במידה ולא הוענקו הענקות לפי הסכומים לעיל ו/או לא הומלצו עד לתאריך ה30 לנובמבר בשנת המס הנוכחית, JGive תיצור עימך קשר לקבלת הנחיות בקשר להענקות של יתרת הקרן ו/או הרף הנדרש לאותה שנה של מענקים.
 8. בעלי הקרן עשויים להמליץ על מענקים חוזרים למענקים זכאים, לתזמן מענקים עתידיים במרווחי זמן מוגדרים מראש, כגון פעם בחודש או פעם בשנה. JGive תבדוק את הארגון בכל פעם לפני ההפצה כדי לוודא שמקבל המענק עדיין כשיר לקבלת המענק מJGive.
 9. הוראות סעיף זה חלות עם פטירתו ו/או אי כושרו (לצמיתות או זמנית למשך אי הכושר בלבד) של בעל הקרן. במקרה ו-JGive לא קיבלה הנחיות ספציפיות בנוגע להמשך הקרן, JGive תעניק את יתרת הקרן לארגון הצדקה שנתרם לו לאחרונה. במקרה שעדיין לא בוצעה מענק, ועדת המענקים הציבוריים העצמאיים והחיצוניים של JGive תופקד לחלק את יתרת הכספים, בכפוף לשיקול דעתה הסופי והבלעדי ולכל דין החל.

תורמים- תנאי שימוש (מעגלי נתינה)

התקשרות בין יוזם הקרן לחברי הקבוצה (רלוונטי לתורמים במעגלי נתינה)

תכליתו של נספח זה היא להסדיר את מערכת היחסים בין יוזמי הקרן לחברי הקבוצה באופן שיגן על שני הצדדים ועל מנת לוודא שהכסף שהקבוצה תרמה יועבר לעמותות בהן בחרה.

 1. חברי הקבוצה מצהירים בזה כי קראו את תנאי ההתקשרות בין יוזם הקבוצה ל-JGIVE, ומסכימים להם ובכלל זה הם מודעים לכך שבהתאם להנחיות JGIVE המפורטות לעיל כלל הכסף שנאסף מועבר לקרן על שם היוזם המופיע מעלה.
 2. יוזם הקרן מתחייב להעביר את הכספים שנאספו במהלך שנה קלנדרית, לעמותות אשר יקבעו על ידי מוביל הקבוצה ובתנאי שהכל בכפוף להוראות הדין החלות.
 3. הקבוצה מסמיכה את מוביל הקבוצה הרשום בדף הקמפיין של הקבוצה לקבוע סופית את העמותה/ות אליהן ייתרמו כספי הקבוצה שנאספו. יוזם הקרן מחויב להחלטתו של מוביל הקבוצה בלבד ומחלוקות פנימיות בין חברי הקבוצה אינם מעניינו.
 4. היוזם מודע לרגולציות הגנת הפרטיות והוא מתחייב למלא את דרישותיו. כמו כן, היוזם מתחייב לשמור על מידע שהגיע לידיו מ-JGive במסגרת ניהול הקרן, לרבות מידע על פרטי תורמים. במידה והיוזם רוצה להעביר את המידע כאמור לעיל למוביל הקבוצה, עליו להחתים את המוביל על הסכם נפרד ורק לאחר מכן יהיה רשאי להעביר את המידע הרלוונטי.
 5. צבירת הכסף-
 6. כלל הכספים שנאספו ע"י הקבוצה יתרמו אחת לשנה, בסוף השנה הקלנדרית (חודש דצמבר). צבירת הכסף תהיה לכל שנה בנפרד.
 7. לא ניתן לצבור את הכסף משנה לשנה. בהינתן שהקבוצה לא תעביר שם עמותה לתרומה עד סוף השנה, הכסף ייתרם בהתאם להחלטת מוביל הקבוצה.
 8. היוזם מתחייב לנהל מעקב אחר כספי הקבוצה המועברים אל הקרן בתדירות של אחת לחודש ולהוציא פירוט מעודכן בסוף השנה על הסכום שצברה הקבוצה. יצוין כי בהתאם לסעיף 4 בכל שנה ייצבר הכסף מחדש.
 9. הקבוצה מבינה שהעמלות המצוינות לעיל ינוכו מהסכום הנתרם לעמותות אותן בחרה ולא יחולו על יוזם הקרן.
 10. יצוין כי התורמים עצמם יקבלו פטור ממס על מלוא סכום התרומה שלהם.

תורמים- JGive@work

בשליחת תרומה למעסיק בעת השימוש בפלטפורמת JGive העובד מודע ומסכים כי פרטיו האישיים, לרבות סכום התרומה והעמותה שנבחרה על ידו יימסרו לצוות הכספים של החברה אליה הוא מקושר על מנת לאפשר לה לפעול מול הרשויות המס.-לתשומת ליבך, הזיכוי במס יבוצע רק בכפוף להעסקת העובד בחברה ובכפוף למדיניות החברה -

תאריך עדכון אחרון: אפריל 2024